24 ago. 2009

COMPRA DICCIONARIO DE ESPERANTO POR INTERNET

Ahora pueden comprar el diccionario Lexicon Sopena de Esperanto por internet a $5700 en Librería Internacional Libros Miguel Concha S.A., o a $6.300 en Alferez Real 1414 Santiago Chile. Tel. 562 923 1400 Fax. 562 274 6655

23 ago. 2009

Propaganda pro Esperanto


Necesitamos ideas para realizar afiches, banners, flyers, etc para promocionar el aprendizaje del idioma internacional juvenil en un ambiente juvenil.
Este afiche fue confeccionado por nuestro amigo Juan Esteban Zúñiga Herrera, de Las Cabras, Región de O'Higgins, quien se dedica al arte gráfica. Pueden contactarlo al cel. 83307345
Si tienes mejores ideas, comunícate con nosotros.!!!!

NOVA TEJO - ESTRARO


Dum la 65a IJK en Liberec' la Komitato de TEJO elektis novan Estraron.

Reelektitaj estis Gregor Hinker kiel Prezidanto kaj Sergeo Tyrin kiel kasisto. Aldone estis elektita Oleksandra Kovyazina (Saŝa), Irmina Szustak kaj Łukasz Żebrowski (LukiZ) kiel Vicprezidantoj kaj Paulína Kožuchová kiel Ĝenerala Sekretario.

Kongresa rezolucio de la 65a Internacia Junulara Kongreso de TEJO 2009 en Liberec'

(Aprobita de la komitato de TEJO la 24an de julio 2009)

20 jarojn post la falo de la Fera Kurteno, la baroj inter la homoj ankoraŭ ne estas for: Falis la fizikaj kaj ideologiaj muroj, sed restis kaj kreskas aliaj baroj. Naciegoisma pensmaniero, nutrata de malnovaj ŝovinismo kaj antaŭjuĝoj, kaj lingvaj baroj malhelpas al interhoma kompreniĝo trans la limoj lingvaj, naciaj kaj popolaj.

En la urbo Liberec (Ĉeĥio) kunvenis 300 junuloj el 40 landoj okaze de la Internacia Junulara Kongreso. 300 junaj homoj plej diversaj laŭ nacio, religio, lingvo kaj politikaj opinioj pere de la Internacia Lingvo Esperanto diskutis la temon „Libereco 20 jarojn post la falo de la fera kurteno“ kadre de diskutrondoj, prelegoj kaj seminarioj.

Dum unu semajno ni festis niajn kulturojn lokajn kaj internacian. Tiel ni spertis pliriĉigon de niaj propraj kulturaj horizontoj pere de interŝanĝo kaj interago. Ni spertis ankaŭ, ke kulturo kaj identeco estas homaj ecoj tro valoraj kaj kompleksaj por esti karakterizitaj nur per nacia aparteno.

La partoprenantoj de la Internacia Junulara Kongreso travivis semajnon plenan de pliriĉigaj spertoj. Dum la semajno ni konatiĝis, amikiĝis, interdiskutis en internacia kaj plurkultura etoso, egalece kaj tute senzorge pri iu tielnomata „artefariteco“ de nia Internacia Lingvo. Niaj amikaj ligoj, niaj kulturaj valoraĵoj, niaj komunaj sentoj ja estas veraj kaj vivaj.

Spertante unu semajnon kiel en monda vilaĝo, la partoprenantoj komunikis facile kaj egalece. Surbaze de diskutrondoj kaj seminarioj pri libereco evidentiĝis io dirinda kaj pripensinda: Ni konkludas, ke libereco havas multajn vizaĝojn kaj aspektojn. Libereco ankaŭ signifas ke ĉiu havas la rajton elekti kaj krei siajn proprajn identecojn – identecojn, kiuj reprezentas la individuon kaj ne nepre popolon aŭ nacion.

La Komitato de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

15 ago. 2009

ENCUENTRO VIRTUAL - VIRTUALA RENKONTIĜO

Solo por msn, te invitamos a participar del encuentro virtual de esperantistas de Chile, el día 15 de agosto de 2009, entre las 16 y las 18 horas. Agrega a tu msn el mail group145276@groupsim.com, y ya podrás participar. También krokodrilos se aceptarán!

Nur per msn, ni invitas vin partopreni en la landa virtuala renkontiĝo, la 15an de aŭgusto 2009a, inter la 16 kaj 18 horoj ( 20 - 22 UTC). Aldonu en via msn la e-poŝton group145276@groupsim.com, kaj vi tuj povos partopreni. Ankaŭ krokodiloj estas bonvenataj!!

2 ago. 2009

REZOLUCIO DE LA 94a UK - BIALYSTOK, POLLANDO

La 94-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Bjalistoko de 25a de julio ĝis 1a de aŭgusto 2009, kun partopreno de preskaŭ 2000 homoj el 63 landoj en la jaro de la 150-a datreveno de la naskiĝo de la kreinto de Esperanto, Lazar Ludwik Zamenhof, kaj samtempe en la Internacia Jaro de Akordiĝo proklamita de Unuiĝintaj Nacioj,

diskutinte la kongresan temon "Krei pacan ponton inter la popoloj: Zamenhof hodiaŭ", kaj studinte kun aparta atento la vivon kaj verkojn de Zamenhof,

notinte la fakton, ke la urbo kaj regiono de Bjalistoko pli kaj pli rekonas la escepte gravan rolon, kiun Zamenhof ludis kaj daŭre ludas kiel monde rekonata figuro en la morala evoluo de la homaro,

konsciante, ke tiu rekono konkretiĝis interalie en la malfermo de Centro Zamenhof fare de la urbaj aŭtoritatoj de Bjalistoko, kaj en propono, ke la Bjalistoka Universitato ricevu la nomon Zamenhof;

memorigante, ke okaze de la 100-a datreveno de la naskiĝo de Lazar Ludwik Zamenhof Unesko rekonis lin kiel unu el la grandaj personecoj de la mondo, kaj ke tra la jaroj venis multaj similaj rekonoj pri la meritoj de Zamenhof kiel granda monda pensulo,

kaj gratulante Unuiĝintajn Naciojn pro ĝiaj iniciatoj rilate al la ideo de akordiĝo, tiel esenca en mondo kiun dividas malakordoj pro antaŭjuĝoj kaj manko de toleremo,

konstatas, ke

1. Per la internacia lingvo Esperanto, Zamenhof kreis unike efikan ilon de internacia komunikado sur neŭtrala bazo, sen favori unu popolon super alia, kaj sen favori unu etnan lingvon super alia, kaj ke tra pli ol 120 jaroj da uzado Esperanto pruvis sian taŭgecon kiel internacia lingvo plene adaptebla kaj adaptita al ĉiuj komunikaj bezonoj.

2. Tamen, Zamenhof samtempe komprenis, ke lingvo estas kolektiva posedaĵo, kaj konfidis la evoluon de sia lingvo al ties komunumo de uzantoj, tiel ke Esperanto kaj ĝia kulturo fariĝis esence kreaĵo kolektiva, kiu evoluis en spirito de lingva demokrateco.

3. Tion farante, Zamenhof ankaŭ rekonis, ke utiligo de neŭtrala lingvo en la internaciaj rilatoj helpus konservi lokajn kaj regionajn lingvojn kaj kulturojn kaj la identecon de ties komunumoj.

4. Zamenhof ankaŭ signife kontribuis, per siaj verkoj kaj agoj, al klopodoj forigi la malamikecon inter la anoj de la diversaj religioj, al forigo de rasaj antaŭjuĝoj, kaj al rifuzo de milito kiel akceptebla maniero solvi disputojn – valoroj same gravaj en la nuna epoko kiel en la epoko de Zamenhof.

5. Sekve, Zamenhof plene meritas pli da atento ne nur kiel kreinto de lingvo sed kiel persono, kiu strebis al aŭtenta frateco inter la homoj surbaze de plena kaj reciproka kompreniĝo.

6. Tia frateco povas veni nur kiam la homoj interkompreniĝas en recipoka respekto – procedo, en kiu Esperanto povas ludi kaj jam ludas unikan rolon.

7. Interkompreniĝo estas esenca paŝo al tiu profunda kaj daŭra akordiĝo, kiu estas la celata idealo de la Internacia Jaro de Akordiĝo.

8. Akordiĝo eblas nur en situacio, en kiu lingvaj diferencoj ne formas baron al egaleca dialogo.

9. En tiu senco Esperanto estas unike taŭga kiel bazo por daŭra akordiĝo, kaj Universala Esperanto-Asocio, per sia atento ankaŭ al moralaj valoroj kaj al respekto de homaj rajtoj, povas signife roli en plenumo de la celoj de la Internacia Jaro de Akordiĝo.

1 ago. 2009

MSN PARA PRACTICAR ESPERANTO

El grupo de msn Esperanto en Chile, ha crecido enormemente: actualmente hay 62 personas registradas!!!!


Todos los días en la noche principalmente, personas entre los 14 y los 50 años se juntan en este espacio para practicar y aprender esperanto. Para incorporarse no es necesario saber el idioma Esperanto, pero si tener la disposición de aprenderlo poco a poco.


En el mundo esperantista, aquellas personas que hablan parte en esperanto y parte en el idioma del pais local, se les denomina krokodilo y la invitación es que vayan muchas personas a krokodilar con nosotros.


Para ingresar al grupo simplemente agrega a tu yahoo!messenger o windows live messenger la direccion group145276@groupsim.com y al poco tiempo ya estarás participando activamente en nuestra rueda.